Yêu quý thương hiệu pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/080311internalbranding.jpg

Cách tạo ra sự trung thành thương hiệu thông qua sự tham gia của nhân viên trong doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu trong môi trường kinh doanh hiện nay rất khác so với ngày xưa. Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào marketing để xây dựng thương hiệu.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/