Sáu mô hình tổ chức để kết hợp thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/080311brandmodel.jpg

Ngày nay, doanh nghiệp nhận thức được rằng trách nhiệm cộng đồng có liên quan trực tiếp tới uy tín và thương hiệu của công ty. Tuy nhiên, kết hợp trách nhiệm cộng đồng (CSR – corporate social responsibility) và xây dựng thương hiệu không theo một lộ trình thích hợp có thể đưa đến hậu quả tai hại.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/