Phân khúc thị trường theo hành vi khách hàng - pdf

http://www.dna.com.vn/folder_news/100412 hanh vi khach hang.jpg

Phân khúc theo hành vi là phương pháp phân chia thị trường dựa trên cách mà khách hàng phản ứng, sử dụng hay biết về sản phẩm. Phân khúc theo hành vi là chủ đề thu hút sự quan tâm và nghiên cứu của các nhà tiếp thị vì hành vi của khách hàng rất phức tạp và luôn thay đổi theo thời gian.


Download

http://www.dna.com.vn/folder_news/