Nguyễn Thanh Hồng Đức

Brand Strategy Director

090.925.5298

DNA Branding

hongduc@dna.com.vn

www.dna.com.vn

Đánh giá hiện trạng thương hiệu
Xây dựng chiến lược thương hiệu
Đặt tên thương hiệu
Thiết kế logo
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
Thiết kế bao bì
Kế hoạch quảng bá thương hiệu
Tái định vị thương hiệu
Quảng bá thương hiệu Online
Thiết kế các tài liệu quảng bá thương hiệu